מותר לשלוח חשבוניות מס מקור וקבלות באמצעות האימייל במקום עותק מודפס.
לצורך כך יש לעמוד בתנאים הבאים:
העסק הודיע לפקיד השומה בדואר רשום על כוונתו לשלוח מסמכים ממוחשבים.
הלקוח אישר את הסכמתו בכתב או באופן ממוחשב לקבל את עותק המקור באינטרנט.
יש לשמור את אישור הלקוח.
הלקוח רשאי לשנות את הסכמתו בכל עת, ואז לא ניתן לשלוח לו מסמכים ממוחשבים.
יש לשמור גם את הודעת הביטול.
חשבונית נדרשת להיות חתומה בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.
העסק השולח את החשבונית והעסק המקבל את החשבונית מתחייבים לשמור את הקבצים הממוחשבים (כקובץ) כחלק מניהול הספרים.

דרישות החוק לחתימה אלקטרונית מאובטחת מתוך חוק חתימה אלקטרונית

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" – חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:
היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה.
היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה.
היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה.

מתוך חוק חתימה אלקטרונית